DoelHome
DoelDoel
ActiviteitenActiviteiten
Jaarboek BMGJaarboek BMG
Werken GelreWerken Gelre
JaarverslagJaarverslag
ScriptieprijsScriptieprijs
Lid worden?Lid worden
BestuurBestuur
Lid worden?Contact
LinksLinks

Werken van Gelre

Ledenvoordeel

Als lid kan men tegen een sterk gereduceerde prijs de Werken van Gelre, waarvan er bijna elk jaar ÚÚn of meer verschijnen, aanschaffen. Deze boeken bevatten monografieŰn en bronnenpublicaties op het gebied van de provinciale geschiedenis, naast de gebundelde en geannoteerde voordrachten die op de Gelresymposia zijn gehouden. Wilt u ook lid worden?

Digitale uitgaves

In samenwerking met de Vereniging Gelre heeft de Stichting Historic Future een drietal cd-roms uitgebracht, met daarop een scala aan bronnenmateriaal voor iedere onderzoeker, die ge´nteresseerd is in de geschiedenis van Gelderland.
Deze digitale publicaties zijn ook voor niet leden te bestellen.

Recente Werken van Gelre

Werken van Gelre nr. 61

Werken Gelre nr. 61: Sporen van moderniteit - Een economische analyse van de regio de Liemers (1815-1940), proefschrift van dr. J.B.SmiT.

De Oost-Gelderse regio de Liemers wordt begrensd door de Rijn, IJssel, de Oude IJssel en de grens met Duitsland en omvatte tot midden jaren tachtig tien gemeenten: Angerlo, Bergh, Didam, Duiven, Gendringen, Herwen en Aerdt, Pannerden, Wehl, Westervoort en Zevenaar. De streek wordt meestal geportretteerd als een ouderwetse, achtergebleven samenleving waar de economische modernisering maar langzaam doordrong. Dat dit beeld niet klopt, blijkt uit het onderzoek van Jan Smit naar de economische ontwikkeling van de regio vanaf het begin van de negentiende eeuw tot 1940. Om de mate van moderniteit vast te stellen, heeft Smit de volgende indicatoren onderzocht: de demografi sche ontwikkeling, de geografi sche situering, de beroepsstructuur, de armenzorg en de inkomensverdeling. Op basis hiervan beschrijft hij de feitelijke economische ontwikkeling op regionaal en gemeentelijk niveau. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is de traditionele katholieke elite geen remmende factor geweest in het moderniseringsproces.

Folder (PDF)
(wg 61), 542 blz.
isbn 978-90-8704-161-8, € 39,–
ingenaaid, ge´llustreerd
Het boek is verkrijgbaar via de boekhandel en te bestellen bij Uitgeverij Verloren. Bij rechtstreekse bestellingen wordt een bijdrage aan de verzendkosten in rekening gebracht.

Voor leden van de Vereniging Gelre geldt een prijs van € 32,50 (incl. verzendkosten).
Zij kunnen het boek bestellen via www.vereniginggelre.nl.

Werken van Gelre nr. 60

Aart Noordzij: Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen

De Geldersen stonden in de vijftiende en zestiende eeuw te boek als boers, barbaars, oorlogszuchtig en rebels. Dit imago hadden zij te danken aan de vele oorlogen met de Bourgondische en Habsburgse vorsten, die het hertogdom Gelre wilden veroveren. Gelderse geschiedschrijvers zagen dat anders: zij beschreven hun landgenoten als dapper, sterk, ongekunsteld en vrijheidslievend.

Aart Noordzij beschrijft de ontwikkeling van en de relatie tussen de Gelderse politieke gemeenschap en de Gelderse identiteit in de periode 1100-1600. Hij bespreekt achtereenvolgens de Gelderse dynastie, het land en de identiteit. In de verbeelding van Gelre speelden onder andere de naam ‘Gelre’ een rol, evenals de bloemen en de leeuw in het wapen, lieux de mÚmoire, dynastieke genealogieŰn en oorsprongverhalen, de fysieke kenmerken van het land en de oude Germanen. Een collectief gedeeld Gelre-beeld ontbrak, maar juist daardoor kon de persoonlijke of lokale identiteit gerelateerd worden aan Gelre.

Aart Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen. (wg 60), 371 blz., ingenaaid, ge´llustreerd, isbn 978-90-8704-067-3, winkelprijs €39,-.

Voor leden van Gelre geldt de speciale ledenprijs van € 32,50 incl. verzendkosten. U kunt het boek bestellen door een mail te sturen. U krijgt het boek dan met een factuur franco toegezonden.

Overzicht van alle Werken van Gelre

De met een asterisk (*) gemerkte Werken zijn leverbaar via ons adres, of via het formulier.
De overige Werken zijn slechts antiquarisch verkrijgbaar.

 1. F.A. Hoefer, Aanteekeningen betreffende de kerk van Hattem (1900 (1901))
 2. J.G.C. Joosting (ed.), Historia Gelriae, auctore anonymo (1902)
 3. J.A. Heuff, De Neder-Betuwe en haar ridderschap. Schetsen uit het ambts-archief (1902)
 4. H.A. Weststrate, Gelderland in den Patriottentijd (1903)
 5. P.N. van Doorninck (ed.), Geldersche kronieken, 2 dln. (1904-1908)
 6. H.D.J. van Schevichaven (ed.), Journaal van Mr. Justinus de Beyer, heer van Hulzen, over de jaren 1743-1767 (1906)
 7. F.A. Hoefer, Mededeelingen omtrent het Oude Loo en Den Cannenburch (1908)
 8. P. Gouda Quint, Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland (1910)
 9. A. Hulshof, Oorkonden aangaande de betrekkingen der Geldersche vorsten tot Frankrijk (1912)
 10. A. Zijp, De strijd tusschen de Staten van Gelderland en het Hof, 1543-1566 (1913)
 11. J.S. van Veen (ed.), Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567 (1914)
 12. G. Beernink, De geschiedschrijver en rechtsgeleerde Dr. Arend van Slichtenhorst en zijn vader Brant van Slichtenhorst, stichter van Albany, hoofdstad van den staat New-York (1916)
 13. D. Brouwer, De reductie van Bommel (1572-1602) (1918)
 14. J.S. van Veen, De laatste regeeringsjaren van hertog Arnold (1456-1465) naar oorspronkelijke bescheiden bewerkt (1920)
 15. H.D.J. van Schevichaven (J.G.C. Joosting, ed.), Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege Middeleeuwen (1924)
 16. H.F.M. Huybers en J. Kleyntjens (eds.), De blokkade van Zalt-Bommel. Dagverhaal van Gasparus de L’Agarge, geestelijke, behoorende tot het gevolg van Gillis de Berlaimont, heer van Hierges; hierin vindt men bijzonderheden vanwege het voorgevallene voor Zalt-Bommel en omstreken, ook wegens den slag op de Mokerheide, 1574 (1925)
 17. P. Gouda Quint (S. Gouda Quint), Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Vervolgdeel 1910-1925 (1927)
 18. J.A.G.C. TrosÚe, Het eerste tijdvak van het verraad van Graaf Willem van den Bergh (1929)
 19. J.N. Bakhuizen van den Brink en B. Stegeman, Het ambt Breedevoort tijdens het Anholter pandschap 1562-1612 (1933)
 20. D.A. Brinkerink (bew.), Beredeneerde index op de Bijdragen en mededeelingen I-XL (1938)
 21. J.C. Westermann (ed.), De rekeningen van de landsheerlijke riviertollen in Gelderland 1394/1395 (1939)
 22. P. Gouda Quint (S. Gouda Quint), Grondslagen voor de bibliographie van Gelderland. Tweede vervolgdeel 1926-1940 (1942)
 23. B.H. van ’t Hooft, Honderd jaar Geldersche geschiedenis in historieliederen (1948)
 24. A.J. de Mooy (ed.), De Gelderse kroniek van Willem van Berchen, naar het Hamburgse handschrift uitgegeven over de jaren 1343-1481 (1950)
 25. O. Oppermann (W. Jappe Alberts en F. Ketner, bew.), K÷lnisch-geldrische Urkundenstudien zur Geschichte des 13. Jahrhunderts (1952)
 26. L.S. Meihuizen, De rekening betreffende het graafschap Gelre 1294/95 (1953)
 27. F.B.M. Tangelder, Muntheer en muntmeester. Een studie over het Berghse muntprivilege in de tweede helft der zestiende eeuw (1955)
 28. J.M. Cochius e.a. (samenst.), Gelders zilver. Tentoonstelling Gemeentemuseum Arnhem 12 Juni-4 September 1955 (1955)
 29. F. Gorissen (P.B.M. Sliepenbeek, vert.), Stede-atlas van Nijmegen (1956)
 30. J.E.A.L. Struick, Gelre en Habsburg, 1492-1528 (1960)
 31. W. de Vries, De opkomst van Zutphen (1960)
 32. J.M. van Winter, Ministerialiteit en ridderschap in Gelre en Zutphen, 2 dln. (1962)
 33. A.P. van Schilfgaarde, Zegels en genealogische gegevens van de graven en hertogen van Gelre, graven van Zutphen (1967)
 34. J.J. Vredenberg-Alink, Kaarten van Gelderland en de kwartieren. Proeve van een overzicht van gedrukte kaarten van Gelderland en de kwartieren vanaf het midden der zestiende eeuw tot circa 1850 (1975)
 35. A.H. Martens van Sevenhoven, Jonkheer mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften (1977)
 36. O. Schutte, Het album promotorum van de academie te Harderwijk (1980)
 37. R. Wartena, Statistieke beschrijvingen van de steden en het platteland van Gelderland uit 1808, 3 dln. (1986)
 38. G.B. Leppink m.m.v. Y.M. Donkersloot-de Vrij, Van Geelkerckens Kaartboek van de landerijen van het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem (1635) vergeleken met de oudste kadastrale kaarten (1832) (1988)
 39. F. Keverling Buisman, O. Moorman van Kappen en F.W.J. Scholten (red.), Van hertogdom Gelre tot provincie Gelderland. Hoofdstukken uit de geschiedenis van bestuur en bestuursinrichting van Gelderland, 1339-1989 (1990)
 40. J. Drost (samenst.), Index Bijdragen en Mededelingen ‘Gelre’ vervolg, 1938-1987. Beredeneerde index op de ‘Bijdragen en Mededelingen’ van de Vereeniging ‘Gelre’ vervolg, XLI (1938)-LXXVIII (1987) (1992) 
 41. J.J.Th.M. Tersteeg en W.F. Scheepsma (eds.), Cartularium van de brieven van het O.L. Vrouweklooster te Renkum, 1383-1609 (1992)
 42. C.L. Verkerk, Coulissen van de macht. Een sociaal-institutionele studie betreffende de samenstelling van het bestuur van Arnhem in de middeleeuwen en een bijdrage tot de studie van stedelijke elitevorming (1992, tevens verschenen in de Amsterdamse Historische Reeks. Grote Serie 14)
 43. F. Keverling Buisman e.a. (red.), Verdrag en tractaat van Venlo. Herdenkingsbundel, 1543-1993 (1993)
 44. B.J.P. van Bavel, Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij MariŰnweerd (1129-1529) (1993)
 45. J. Kuys, Drostambt en schoutambt. De Gelderse ambtsorganisatie in het kwartier van Zutphen (ca. 1200-1543) (1994)
 46. Th. de Roos-van Rooden en J. de Roos (samenst.), Gemeentehuizen in Gelderland. Van Aalten tot Zutphen (1995)
 47. H.K. Roessingh en A.H.G. Schaars (eds.), De Gelderse landbouw beschreven omstreeks 1825. Een heruitgave van het landbouwkundig deel van de Statistieke beschrijving van Gelderland (1826) (1996, tevens verschenen als Agronomisch-Historische Bijdragen 15)
 48. G.B. Leppink m.m.v. R.C.M. Wientjes, Het Sint Catharinae Gasthuis in Arnhem in de eerste vier eeuwen van zijn bestaan (1246-1636) (1996)
 49. G.A.M. Beekelaar (ed.), Gelderland tussen 1840 en 1850. Rapporten, verslagen en andere stukken omtrent de toestand in de provincie Gelderland, opgemaakt door de gouverneur in de jaren 1840-1849 (1997)
 50. F.W.J. Scholten e.a. (red.), Honderd jaar Gelre, Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel (1997)
 51. P. Brusse, Overleven door ondernemen. De agrarische geschiedenis van de Over-Betuwe 1650-1850 (1999, tevens verschenen als A.A.G. Bijdragen 38)
 52. B.J.P. van Bavel, Transitie en continu´teit. De bezitsverhoudingen en de plattelands-economie in het westelijke gedeelte van het Gelderse rivierengebied, ca. 1300-ca. 1570 (1999)
 53. D.A.J. Overdijk, De gewoonte is de beste uitleg van de wet. Een onderzoek naar de invloed van het Hof van Gelre en Zutphen op de rechtspleging in criminele zaken in het Kwartier van Nijmegen in de zeventiende en achttiende eeuw (1999, tevens verschenen in de Rechtshistorische Reeks van het Gerard Noodt Instituut 43)
 54. J.A.H. Bots e.a. (red.), Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse Universiteit in Harderwijk (1648-1811) (2000)
 55. K.G. van Manen, Verboden en getolereerd. Een onderzoek naar lutheranen, lutheranisme en lutherse gemeentevorming in Gelderland ten tijde van de Republiek (2001)
 56. P. Brusse, Leven en werken in de Lingestreek. De ontwikkeling van het platteland in een verstedelijkt land (2002)
 57. S. Gropp, De stedelijke muntslag te Deventer en Nijmegen 1528/43-1591. Stedelijk particularisme tegen Habsburgs centralisme in de Oostelijke Nederlanden (2004, tevens verschenen als Werken van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis 44)
 58. H. de Schepper e.a. (red.), ‘Tussen centraal en lokaal gezag’. Bestuurlijke organisatie en financieel beheer in Gelre en Holland tijdens de Habsburgse periode. Opstellen van Wil van de Pas (2004)
 59. M. Hageman, Het kwade exempel van Gelre. De stad Nijmegen, de Beeldenstorm en de Raad van Beroerten, 1566-1568 (2005)
 60. (59) A. Noordzij, Gelre. Dynastie, land en identiteit in de late middeleeuwen (2009) *
 61. J.B. Smit, Sporen van moderniteit. De sociaal-economische ontwikkeling van de regio Liemers (1815-1940) (2010) *