DoelHome
DoelDoel
ActiviteitenActiviteiten
Jaarboek BMGJaarboek BMG
Werken GelreWerken Gelre
JaarverslagJaarverslag
ScriptieprijsScriptieprijs
Lid worden?Lid worden
BestuurBestuur
Lid worden?Contact
LinksLinks

Vereniging Gelre

Jaarverslag 2004

Leden

Het aantal leden ging achteruit van 764 op 1 januari naar 756 op 31 december, een verlies van acht.

In 2004 bereikte het bestuur bericht van overlijden van de volgende leden: mevrouw E. van der Ham-Hagdon, mevrouw A.A. Everwijn-Brouwer, de heer J.W.H. van der Krol, de heer mr. C.Th.F. Thurkow, prof.dr. B.H. Slicher van Bath, de heer mr. C. Laan, de heer J. Moelaert, Jhr. Mr. L.H.N.F.M. Bosch Ridder van Rosenthal en de heer J.H.A. van Heek.

De ledenadministratie werd bijgehouden door ons lid drs. W.J.P. Coops.

Bestuur

Mevrouw drs. C.C. van der Woude was tijdens de zomervergadering aftredend volgens het rooster van aftreden. Zij stelde zich herkiesbaar en werd voor een nieuwe periode herbenoemd. Het bestuur had de volgende samenstelling: prof.dr. F. Keverling Buisman (voorzitter), dr. F.W.J. Scholten (secretaris en tweede voorzitter), de heer M. Gras (penningmeester), mevrouw drs. C.C. van der Woude (tweede secretaris, voorbereiding symposia e.d.), mevrouw drs. A.M. Gerhartl-Witteveen (organisatie zomer- en wintervergadering), mevrouw N.F. baronesse van Verschuer-des Tombe (public relations) en de heer dr. B.J.P. van Bavel (voorbereiding bijzondere publicaties en symposia).

Winter- en zomervergadering

De wintervergadering, waaraan ongeveer 75 leden deelnamen, vond op 7 februari plaats in Harderwijk, waar het ochtendprogramma in de Catharinakapel werd afgewerkt. Hier werden de leden welkom geheten door burgemeester J.G. de Groot. Na de ledenvergadering hield drs. M. Elands een lezing over Harderwijk als militaire en garnizoensstad, waarna de heer W. Lodewijk, directeur van het Stadsmuseum, onder de titel “Harderwijk te gek om los te lopen” een digitale rondwandeling door de oude binnenstad bood. Het noenmaal vond plaats in hotel Baars. ’s Middags werd eerst een bezoek gebracht aan de Grote of Mariakerk, waar door de heer L. Postma een deskundige toelichting werd gegeven. Vervolgens werd groepsgewijs een stadwandeling gemaakt, waarbij onder meer de raadszaal van het oude stadhuis en het Stadsmuseum werden bezocht. De middag werd afgesloten met thee en echte Harderwijker zeebeer in hotel Baars.

De zomervergadering bracht ruim negentig leden naar het NS-station in Nijmegen, vanwaar het gezelschap per autobus naar kasteel Wissen bij Goch vertrok. Hier vond de ledenvergadering plaats, gevolgd door een inleiding over de geschiedenis van het kasteel door gastheer Raphaël Freiherr von Loë. Hierna was er gelegenheid het kasteel en de slotkapel te bezichtigen en het noenmaal te nuttigen. Vervolgens verplaatste het gezelschap zich per bus naar het voormalige klooster Grafenthal, waar een welkomstwoord werd gesproken door de heer Kranz, ‘Baurat’ van de stad Goch. Na een toelichting van prof. Mr. O. Moorman van Kappen op de historische restanten van het kloosterterrein in relatie tot de geschiedenis van het graafschap en hertogdom Gelre, kon het terrein worden bezichtigd. Een korte busreis leidde daarna naar het huis Heijen bij Gennep, waar de heer en mevrouw Roovers de deelnemers een gastvrije ontvangst bereidden. Ook hier was er na een interessante historische toelichting door de gastheer gelegenheid het huis te bezichtigen. De excursie eindigde in Nijmegen, waar een aantal leden deelnam aan het traditionele diner in De Vereeniging.

De voorbereiding en organisatie van de winter- en zomervergadering was in handen van de excursiecommissie, bestaande uit mevoruw drs. A.M. Gerhartl-Witteveen en de heren mr. J.R.O. Dantuma, mr. S.J. Daniëls en prof. Mr. O. Moorman van Kappen (adviseur).

Publicaties

Door problemen bij de productie verscheen deel 93 van het jaarboek Bijdragen en Mededelingen pas in het voorjaar van 2004, in plaats van december 2003. Deel 94 verscheen volgens schema in december 2004. Zoals gebruikelijk kende het een rijke en gevarieerde inhoud. De uitgave kwam mede tot stand dank zij financiële steun van de provincie Gelderland. De redactie bestond uit prof.dr. W.Th.M. Frijhoff (voorzitter), dr. M. Evers (secretaris), dr. J.G.M.M. Rosendaal (eindredacteur), drs. B. Thissen, drs. J. Vredenberg, drs. B. van Straalen en dr. F.W.J. Scholten.

Veel voorbereidend werk werd verzet voor de uitgave in 2005 van drie nieuwe delen in de serie Werken van Gelre: een bundel artikelen van wijlen Wil van de Pas, een boek over de muntslag in Nijmegen en Deventer door Stephan Grob en een boek over de beeldenstorm in Nijmegen en Gelre van de hand van Maarten Hageman.

Overige activiteiten

Dank zij de inzet van twee actieve Gelre-leden, de heren A. Stern en H. Jager, kwam in het voorjaar de website van Gelre gereed. Tijdens de wintervergadering in Harderwijk gaven zij de aanwezige leden hiervan een presentatie. De ervaringen met de website waren in de loop van het jaar zeer positief; deze draagt duidelijk bij aan de bekendheid van de vereniging. Nieuwe leden melden zich aan en bestellingen voor Gelre-uitgaven komen langs deze weg binnen. Ook voor Gelre is het digitale tijdperk definitief begonnen.