Algemene Vergadering 2017

Algemene Vergadering op 4 maart 2017 te Arnhem

Het bestuur nodigt de leden van de Vereniging Gelre uit voor de Algemene Vergadering, te houden in het Rozet te Arnhem, op zaterdag 4 maart 2017 om 10.00 uur.

Agenda

1. Opening en vaststelling agenda

2. Mededelingen

3. Verslag algemene vergadering van 5 maart 2016

4. Verslag van het bestuur over 2016
verslag van de secretaris
– verslag van de penningmeester
* balans per 31 december 2016 met toelichting
* begroting 2017
* advies van de controlecommissie
– voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur
– benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe boekjaar

5. Bestuurssamenstelling
Dr. F.J.W. van Kan is aftredend, hij stelt zich herverkiesbaar. Het bestuur kent daarnaast al twee jaar een vacature. Het bestuur stelt voor die op te vullen met historicus D.M. Lueb MA, momenteel als buitenlands doctoraatsbursaal verbonden aan de Universiteit Antwerpen (onderzoek: Managing the Crisis? The Resilience of Local Networks and Institutions within the Low Countries during the Napoleonic Period).

6. Publicaties

7. Overige activiteiten

8. Rondvraag

9. Sluiting

Comments are closed.